اعضای هیات علمی بیوشیمی اعضای هیات علمی بیوشیمی

مرتبه علمی: استاد                                                               
پست الکترونیکی: sh.ahmadian@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۸۳
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mojtabagheri@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۶۹۲۵۵/ ۶۱۱۱۳۴۵۲
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: am_banaei@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۴/۶۶۹۶۹۱۹۲/۶۱۱۱۳۳۷۳
 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: jdavoodi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۶۹۱۹۰/ ۶۱۱۱۳۴۴۶
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: arabbani@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۹۹۴۲۲/ ۶۱۱۱۲۸۹۱
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: a.seyedarabi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۴ / ۶۱۱۱۳۳۷۳
 
دکتر راضیه یزدان پرست 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: ryazdan@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۶ / ۶۱۱۱۳۳۸۲
 

اعضای هیات علمی بیوفیزیک اعضای هیات علمی بیوفیزیک

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: pshariatpanahi@ut.ac.ir
تلفن:  ۶۱۱۱۳۴۵۰
 
مرتبه علمی: استاد 
پست الکترونیکی: saboury@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۸۴/ ۶۱۱۱۳۴۴۲ 

 

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: ghourchian@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۰۸۹۲۰/ ۶۱۱۱۲۶۲۱
 
دکتر بهرام گلیایی  
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: goliaei@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۹۸۶۷۲/ ۶۱۱۱۳۳۵۶
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: h.mobasheri@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۸۲/ ۶۱۱۱۳۳۸۳
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: moosavi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۰۳۹۵۷ / ۶۱۱۱۳۳۷۰
 

اعضای هیات علمی بیوانفورماتیک اعضای هیات علمی بیوانفورماتیک

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: s.gharaghani@ut.ac.ir 
تلفن:۸۸۹۹۳۹۵۰
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: KKavousi@ut.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۹۳۹۶۸
 
دکتر محمد حسین کریمی جعفری
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: mhkarimijafari@ut.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۹۴۰۶۲
 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: amasoudin@ut.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۹۳۸۰۳
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:hesam.montazeri@ut.ac.ir
تلفن:  ۸۸۹۹۶۳۸۲