اعضای هیات علمی بیوانفورماتیک

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: a.fotuhi@ut.ac.ir
تلفن: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: s.gharaghani@ut.ac.ir 
تلفن:۸۸۹۹۳۹۵۰
 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: KKavousi@ut.ac.ir
تلفن: ‌۸۸۹۹۳۹۶۸
 
دکتر محمد حسین کریمی جعفری
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mhkarimijafari@ut.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۹۴۰۶۲
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: amasoudin@ut.ac.ir
تلفن: ۸۸۹۹۳۸۰۳
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:hesam.montazeri@ut.ac.ir
تلفن:  ۸۸۹۹۶۳۸۲

اعضای هیات علمی بیوشیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: parisa.ebrahimi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۳۴۵۲/‏۶۶۹۶۲۵۵
 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: sm.asghari@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۶۹۲۵۷۱۶۱۱۱۳۴۵
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: am_banaei@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۴/۶۶۹۶۹۱۹۲/۶۱۱۱۳۳۷۳
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: a.seyedarabi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۴ / ۶۱۱۱۳۳۷۳
 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: : majidmahdavi@ut.ac.ir, maj.mahdavi@gmail.com 
تلفن: ۶۱۱۱۳۴۵۲
 
دکتر راضیه یزدان‌پرست 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: ryazdan@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۷۶ / ۶۱۱۱۳۳۸۲
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: yousefi.reza@ut.ac.ir
تلفن: ۸۶۶۹۵۶۹۷ / ۶۱۱۱۳۳۷۸
 
 

اعضای هیات علمی بیوفیزیک

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: m.a.khayamian@ut.ac.ir
تلفن:  ۶۱۱۱۳۴۴۱/‏۶۶۹۶۹۲۵۶
 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: pshariatpanahi@ut.ac.ir
تلفن:  ۶۱۱۱۳۴۵۰
 
مرتبه علمی: استاد 
پست الکترونیکی: saboury@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۸۴/ ۶۱۱۱۳۴۴۲ 

 

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: ghourchian@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۰۸۹۲۰/ ۶۱۱۱۲۶۲۱
 
دکتر بهرام گلیایی  
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: goliaei@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۹۸۶۷۲/ ۶۱۱۱۳۳۵۶
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: h.mobasheri@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۹۵۶۹۸۲/ ۶۱۱۱۳۳۸۳
 
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: moosavi@ut.ac.ir
تلفن: ۶۶۴۰۳۹۵۷ / ۶۱۱۱۳۳۷۰