بیوانفورماتیک

 
گروه بیوانفورماتیک:
گروه بیوانفورماتیک در سال ۱۳۸۴ و همزمان با بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک توسط جمعی از اساتید برجسته کشور پایه گذاری شد و آغاز به کار کرد. این گروه برای نخستین بار در کشور به تربیت دانشجویان دکتری تخصصی بیوانفورماتیک اقدام نمود. 
در حال حاضر این گروه دارای اعضاءعلمی پیوسته و وابسته می باشد. اعضای علمی و دانشجویان این گروه فعالیت ها و همکاری های تحقیقاتی ملی و بین المللی گسترده ای با سایر محققان و موسسات معتبر داخلی و خارجی دارند.
برخی از زمینه های تحقیقاتی این گروه به شرح ذیل می باشد:
سیستم بیولوژی محاسباتی
مدل سازی و تحلیل شبکه های زیستی
تحلیل داده های حاصل از آزمایش های نسل جدید توالی یابی
مدلسازی فر آیندهای زیستی و بیماری های پیچیده
بیوانفورماتیک ساختاری
طراحی دارو و کموانفورماتیک
مدلسازی درشت مولکول های زیستی و برهمکنش آنها
 
دانشجویان دکتری بیوانفورماتیک از میان دانش آموختگان برتر علوم مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی و رشته های وابسته برگزیده می شوند. 
 
 

 

          بیوشیمی

          بیوفیزیک

          بیوانفورماتیک      

   

      

گروه بیوانفورماتیک

 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: s.gharaghani@ut.ac.ir 
تلفن:۸۸۹۹۳۹۵۰

                  دکتر علیرضا فتوحی سیاه‌پیرانی 

                  دکتر سجاد قرقانی 

                   دکتر کاوه کاووسی

                   دکتر محمدحسین کریمی جعفری

                   دکتر علی مسعودی نژاد

                 دکتر حسام منتظری