آزمایشگاه

شماره تماس (داخلی) *

۱

بیوارگانیک

۲۴۷۳

۲

میکروسکوپ الکترونی

۳۳۸۰

۳

شیمی پپتیدها

۳۴۵۲

۴

بیولوژی مولکولی

۳۳۷۶

۵

بیوشیمی-بیوفیزیک

۲۸۹۱

۶

مهندسی ژنتیک

۳۳۸۲

۷

شیمی پروتئین

۳۳۷۸

۸

سیتوژنتیک

۳۳۷۹

۹

مهندسی بیوشیمی

۳۴۴۹

۱۰

بیوترمودینامیک

۳۳۷۷

۱۱

میکروآنالیز

۳۳۳۸

۱۲

بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی

۳۳۲۲

۱۳

بیوفیزیک ماکرومولکول‌ها و بیوفیزیک غشا

۳۳۸۶

۱۴

بیوشیمی فیزیک

۳۳۸۱

۱۵

بیوانفورماتیک و طراحی دارو

۸۸۹۹۳۹۵۰

۱۶

مدل‌سازی زیست مولکولی

۸۸۹۹۴۰۶۲

۱۷

سیستم‌های زیستی پیچیده و بیوانفورماتیک

‌۸۸۹۹۳۹۶۸

۱۸

علوم ساختاری و عملکردی پروتئین

۳۳۷۳

۱۹

ژنومیکس و اپی ژنومیکس

۳۳۷۳


 


 

*برای تماس از خارج از دانشگاه لازم است که پیش شماره ۶۱۱۱ به شماره داخلی اضافه شود.