نشانی

 

نشانی :
خیابان انقلاب - خیابان قدس - مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
کدپستی: 1417614335   صندوق پستی: 1365-13145
 
شماره تلفن:    66409517(9821+)
شماره فکس:   66404680(9821+)
 
ایمیل :
pubrel.ibb@ut.ac.ir
webmaster.ibb@ut.ac.ir