گلخانه

 

گلخانه

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان یکی از مراکز با سابقه و پیشرو در سطح کشور دارای زیرساخت های مناسبی جهت تحقیقات در زمینه علوم گیاهی می باشد. از جمله این موارد و یکی از مهمترین آنها وجود گلخانه به منظور پرورش گیاهان در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی از نظر دما، رطوبت و نور است. این گلخانه شامل سه بخش مجزای گلخانه شیشه ای و دو اطاق رشد می باشد. در حال حاظر دو آزمایشگاه سیتوژنتیک گیاهی و ژنومیکس و اپی ژنومیکس (LGE) از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و آزمایشگاه گیاهان هالوفیت و ۴ کربنه از دانشکده زیست شناسی به منظور مطالعات ژنومی بر روی گیاهان بومی مقاوم به شرایط پر تنش (نظیر گیاهان شورپسند و C4) و گیاهان با ارزش اقتصادی نظیر گیاهان  دارویی از این تسهیلات استفاده میکنند.