هیات رئیسه

 

 

 

رئیس 
تلفن تماس: ۶۶۹۶۹۲۶۲,۶۱۱۱۳۲۸۵ (۹۸۲۱ +) 
پست الکترونیکی: moosavi@ut.ac.ir
 

 

معاون اداری و مالی 
تلفن تماس: ‌۶۱۱۱۳۴۴۰,۶۶۹۶۹۲۶۲ (۹۸۲۱ +) 
پست الکترونیکی: kkavousi@ut.ac.ir

 

معاون تحصیلات تکمیلی

 راضیه یزدان‌پرست
تلفن تماس:  ‌ ۶۶۹۵۶۹76(۹۸۲۱ +)
پست الکترونیکی: ryazdan@ut.ac.ir