هیات رئیسه هیات رئیسه

 

 

 

رئیس 
تلفن تماس: ۶۶۹۶۹۲۶۲,۶۱۱۱۳۳۷۹ (۹۸۲۱ +) 
پست ااکترونیکی: moosavi@ut.ac.ir
 

 

معاون اداری و مالی 
محمد حسین کریمی جعفری 
تلفن تماس: ‌۶۶۹۶۹۲۶۲, ۶۱۱۱۳۳۷۹ (۹۸۲۱ +) 
پست ااکترونیکی: mhkarimijafari@ut.ac.ir

 

معاون تحصیلات تکمیلی

 راضیه یزدان‌پرست
تلفن تماس:  ‌ ۶۶۹۵۶۹76(۹۸۲۱ +)
پست ااکترونیکی: ryazdan@ut.ac.ir