پسا دکتری

 

اعضاء علمی این مرکز از طریق منابع مالی مستقیم (پژوهانه اعضای علمی) و تفاهم نامه های مشترک با سایر نهاد های علمی به شرح ذیل پژوهشگر پسادکترا می پذیرند:

پژوهشگران پسادکترا می توانند تقاضای خود را به طور مستقیم از طریق پست الکترونیکی با استاد مورد نظر مطرح نمایند.