بیوشیمی

 
گروه بیوشیمی:
گروه آموزشی بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.در این گروه شاخه های تحقیقاتی مختلقی در حوزه های پیام رسانی سلولی، مدلینگ سیستم های زیستی، علوم پپتیدی، آنزیم شناسی، آپاپتوز (مرگ سلولی برنامه ریزی شده)، کریستالوگرافی، سیستم عصبی، کروماتین و زیست مولکولی مشغول به کار هستند و آزمایشگاه های مجهز برای کار دانشجویان و پژوهشگران مهیا می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، پژوهشگران پسادکترا، اعضا هیات علمی همکار در آزمایشگاه های مجهر این مرکز مشغول به تحقیق در حوزه های مختلف بیوشیمی و رشته های وابسته می باشند. اعضا علمی و دانشجویان این گروه فعالیت ها و همکاری های تحقیقاتی بین المللی با سایر محققان و موسسات خارج از کشور دارند.