حیوانخانه

حیوانخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک مجهز به سیستم تهویه کارآمد با مساحتی حدود ۱۷۰ متر مربع می‌باشد. این مکان شامل سه اتاق مجزا و مجهز به قفسه و دیگر تجهیزات لازم جهت نگهداری و زاد و ولد حیوانات  و یک آزمایشگاه جدید به منظور انجام آزمایش های تحقیقاتی می باشد. 

رسالت اصلی حیوانخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک به شرح زیر می باشد:

ارتقای دانش رفتار و مراقبت افراد از حیوانات

تأمین حیوان ( به طور عمده موش سوری (balbC) و موش صحرایی (wistar albino rats) جامعه دانشگاهی و به طور عمده محققان مرکز

سرویس دهی به سایر محققانی که حیوانات مورد تحقیق آن ها می بایست در شرایط قابل تنظیم و تحت کنترل نگهداری شود.