کارکنان کارکنان

 

کارشناس آزمایشگاه

 

 

   

آرش عاقلی

بیوشیمی فیزیک

۶۱۱۱۳۳۸۱ 

a_agheli@ut.ac.ir

فاطمه زارع بیدکی

مهندسی ژنتیک

۶۱۱۱۳۳۸۲

fzare@ut.ac.ir

مھشید شفیع زاده

میکروسکوپ الکترونی

۶۱۱۱۳۳۸۰

mshafiezadeh@ut.ac.ir

عطیه قاسمی

بیوترمودینامیک

۶۱۱۱۳۳۷۷

Ghasemi_a@ut.ac.ir

 

آزمایشگاه تجهیزات عمومی -  شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۸                                                     

علی اکبر حاصلی

رئیس 

haseli@ut.ac.ir

مینا اوینی

کارشناس

evini@ut.ac.ir

سعید اکبریان

کارشناس

s.akbarian@ut.ac.ir

 

 کتابخانه  - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۷۵-۶۶۴۹۱۱۴۷

شھرام رضایی خسروی

 رئیس

Shahram_rezaei@ut.ac.ir

نسرین کیانی

کارشناس 

nakiani@ut.ac.ir

 

پژوهشی  - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۴۵۰-۶۶۹۶۹۲۶۰

طاھره نادری جلودار

رئیس 

tnaderi@ut.ac.ir

 

اموردانشجویی - شماره تماس: ۶۶۹۵۶۹۷۷ - ۴۶۱۱۱۳۲۸ 

نسرین طیار

سرپرست

ntayyar@ut.ac.ir

 

آموزش - شماره تماس: ۶۱۱۱۲۴۷۹ - ۶۶۴۰۵۲۴۸

حمیده فرھادی نژاد

رئیس

h_farhadi@ut.ac.ir

محدثه شاه‌حسینی

کارشناس

mshahhosseini@ut.ac.ir

فریبا جیریایی شراھی کارشناس sharahi@ut.ac.ir
 

 

 گروه بیوانفورماتیک - ۸۸۹۹۳۹۶۴

 

کارکنان کارکنان

 

امور اداری - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۵ - ۶۴۹۸۸۱۸۶

علی شجاعی کاریزکی

رئیس امور اداری

ashojak@ut.ac.ir

فاطمه علی قمی

  falighomi@ut.ac.ir
 

کامپیوتر - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۹ - ۶۶۴۹۸۶۷۳

آزاده محسنی مهر

رئیس

mohsenimehr@ut.ac.ir

 

حسابداری - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۴ - ۶۶۴۰۴۷۲۳

سعید طالبی

رئیس حسابداری

stalebi@ut.ac.ir

 

ریاست - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۲۸۵ - ۶۶۴۰۹۵۱۷

زھرا مفیدی

مسئول دفترریاست

mofidi@ut.ac.ir

 

 

 

روابط عمومی 

 

 

شھرام رضایی خسروی

مسئول 

Shahram_rezaei@ut.ac.ir

 

 

بخش فنی 

شهرام عزیزی  

مسئول فنی

    ۶۱۱۱۳۳۳۴-۶۶۹۶۹۱۹۱

sazizi@ut.ac.ir

نادر جوادی فر

امین اموال

۶۶۹۶۹۲۵۴

najavadifar@ut.ac.ir

حسین فتحی

کارپردازی

۶۶۹۶۹۲۵۴

hoseinfathi@ut.ac.ir

حسین مرتضی بیگی

تاسیسات

 ۶۱۱۱۳۳۸۷

 

امید نیازی  حیوانخانه ۶۱۱۱۲۴۴۷