کارشناسان آزمایشگاه‌ها

 

مھشید شفیع زاده

میکروسکوپ الکترونی

۶۱۱۱۳۳۸۰

mshafiezadeh@ut.ac.ir

 

عطیه قاسمی

بیوترمودینامیک

۶۱۱۱۳۳۷۷

Ghasemi_a@ut.ac.ir

 

فاطمه زارع بیدکی

مهندسی ژنتیک

۶۱۱۱۳۳۸۲

fzare@ut.ac.ir

 

آرش عاقلی

بیوشیمی فیزیک

۶۱۱۱۳۳۸۱ 

a_agheli@ut.ac.ir

 

آزمایشگاه تجهیزات عمومی -  شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۸

علی اکبر حاصلی

رئیس 

haseli@ut.ac.ir

مینا اوینی

کارشناس

evini@ut.ac.ir

 

سعید اکبریان

کارشناس

s.akbarian@ut.ac.ir

 

زهره هراتی

کارشناس

zohreh.harati@ut.ac.ir

طاهره محمودی

کارشناس

ta.mahmoudi@ut.ac.ir

 

پژوهشی  - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۴۵۰-۶۶۹۶۹۲۶۰

طاھره نادری جلودار

رئیس 

tnaderi@ut.ac.ir

 

 

اموردانشجویی - شماره تماس: ۶۶۹۵۶۹۷۷ - ۴۶۱۱۱۳۲۸ 

 

 

نسرین طیار

سرپرست

ntayyar@ut.ac.ir

ارتباط با واحد امور دانشجویی از طریق میز خدمت

sd.ut.ac.ir

 

 

آموزش - شماره تماس: ۶۱۱۱۲۴۷۹ - ۶۶۴۰۵۲۴۸

حمیده فرھادی نژاد

رئیس اداره

h_farhadi@ut.ac.ir

 

محدثه شاه‌حسینی

کارشناس

mshahhosseini@ut.ac.ir

فریبا جیریایی شراھی

کارشناس

sharahi@ut.ac.ir

 

 
 

 

 گروه بیوانفورماتیک - ۸۸۹۹۳۹۶۴

ریاست - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۲۸۵ - ۶۶۴۰۹۵۱۷
 

زھرا احمدی مفیدی

مسئول دفترریاست

mofidi@ut.ac.ir

 

 

امور اداری - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۵ - ۶۴۹۸۸۱۸۶

علی شجاعی کاریزکی

رئیس امور اداری

ashojak@ut.ac.ir

فاطمه علی قمی 

کارشناس

falighomi@ut.ac.ir

 

کامپیوتر - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۹ - ۶۶۴۹۸۶۷۳

آزاده محسنی مهر

رئیس اداره

mohsenimehr@ut.ac.ir

 

حسابداری - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۴ - ۶۶۴۰۴۷۲۳

 

لیلا زکائی

رئیس حسابداری

leilazokaei@ut.ac.ir

کتابخانه  - شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۷۵-۶۶۴۹۱۱۴۷

 شھرام رضایی خسروی

رئیس

Shahram_rezaei@ut.ac.ir

نسرین کیانی

کارشناس 

nakiani@ut.ac.ir

 

روابط عمومی 

 

شھرام رضایی خسروی

مسئول

Shahram_rezaei@ut.ac.ir 

 

 

شهرام عزیزی  

مسئول فنی

sazizi@ut.ac.ir

    ۶۱۱۱۳۴۴۴-۶۶۹۶۹۱۹۱

نادر جوادی فر

امین اموال

najavadifar@ut.ac.ir

۶۶۹۶۹۲۵۴

حسین فتحی

کارپرداز

hoseinfathi@ut.ac.ir

۶۶۹۶۹۲۵۴

 

حسین مرتضی بیگی

تاسیسات

 ۶۱۱۱۳۳۸۷

حیدر زمانی

تاسیسات

 ۶۱۱۱۳۳۸۷

امید نیازی 

مسئول حیوانخانه

۶۱۱۱۲۴۴۷