بیوفیزیک

گروه بیوفیزیک:
 گروه آموزشی بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.در این گروه شاخه های تحقیقاتی مختلقی در حوزه های بیوفیزیک پرتوی،  بیوفیزیک غشا، بیوفیزیک محاسباتی، بیو شیمی فیزیک، بیوترمودینامیک،بیوالکتروشیمی و ذیحسگرها فعالیت می نمایند و آزمایشگاه های مجهز برای کار دانشجویان و پژوهشگران مهیا می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، پژوهشگران پسادکترا، اعضا هیات علمی همکار در آزمایشگاه های مجهر این مرکز مشغول به تحقیق در حوزه های مختلف بیوفیزیک و رشته های وابسته می باشند.اعضا علمی و دانشجویان این گروه فعالیت ها و همکاری های تحقیقاتی بین المللی با سایر محققان و موسسات خارج از کشور دارند.
 

 

          بیوشیمی

          بیوفیزیک

          بیوانفورماتیک      

   

      

گروه بیوفیزیک