لیست

۱- اسپکتروفتومتر UV-Vis
۲- اسپکتروفتومتر فلورسانس
۳- الایزا ریدر GEN5
۴- الایزا ریدر فلورسانس H4
۵- فلوسایتومتری
۶- (CD (Circular Dichroism
۷- IR
۸- آنالیز اندازه ذرات (DLS)
۹- کروماتوگرافی HPLC با دتکتور فلورسانس و دتکتور UV
۱۰- ژل اسکنر
۱۱- نانودراپ
۱۲-Real Time PCR
۱۳- PCR
۱۴- فریز درایر
۱۵- میکروسکوپ اینورت
۱۶- میکروسکوپ فلورسانس
۱۷ - میکروسکوپ
۱۸- PH متر
۱۹- PH متر میلی الکترود
۲۰- آب مقطر دیونایزر
۲۱- Concentrator
۲۲- هیبریدایزر
۲۳- ترازو (حساس) ۲ عدد
۲۴- ترازو (نیمه حساس)
۲۵ - Cell Freezing
‌۲۶- فریزر -۷۰ دوعدد
۲۷- شیکر انکوباتور
۲۸- حمام اولتراسونیک
۲۹- شیکر پلیت

 

آزمایشگاه تجهیزات عمومی -  شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۸۸                                                     

علی اکبر حاصلی

haseli@ut.ac.ir

مینا اوینی

evini@ut.ac.ir

سعید اکبریان

s.akbarian@ut.ac.ir

زهره هراتی

zohreh.harati@ut.ac.ir

طاهره محمودی

ta.mahmoudi@ut.ac.ir

 

تجهیزات

 

نام دستگاه: میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 
مدل دستگاه: Brisk
شرکت سازنده: آراپژوهش
کشور سازنده: ایران
 

نام دستگاه: اسپکتروفتومتر UV-Vis 
مدل دستگاه: Carry 100 Bio 
شرکت سازنده: Varian 
کشور سازنده: استرالیا 
 نرم افزار: Carry win UV
ازاین دستگاه دو عدد در تجهیزات عمومی موجود می باشد که یکی دارای کنترل دمایی و مناسب برای اسکن دمایی و دیگری بدون کنترل دمایی می باشد.
 
 
 
نام دستگاه: اسپکتروفتومتر فلورسانس
مدل دستگاه: Carry eclipse
شرکت سازنده:   Varian
کشور سازنده: استرالیا  
نرم افزار:  Carry eclipse

 

 

نام دستگاه: الایزا ریدر 
مدل دستگاه: ‍Power wave XS2
شرکت سازنده: Bio Tek
کشور سازنده: امریکا
 نرم افزار:5  GEN

 

نام دستگاه: الایزا ریدر فلورسانس  H4
مدل دستگاه: ‍Synergy H 4
شرکت سازنده: Bio Tek
کشور سازنده: امریکا
 نرم افزار: GEN 5
این دستگاه در تمامی نواحی مریی و فرابنفش کار می کند و قابلیت استفاده از سیستم پلاریزه را هم دارا می باشد.
 

 

نام دستگاه: (CD ( Circular Dichroism
مدل دستگاه: ‍215
 شرکت سازنده: Aviv
کشور سازنده: امریکا
 نرم افزار: Aviv

 

 

نام دستگاه: DLS
مدل دستگاه: 90 Plus PALS
 شرکت سازنده: Brookhaven
کشور سازنده: امریکا
 نرم افزار: particle sizing و PALS zeta potential analyzer
 
 
نام دستگاه: فلوسایتومتری
مدل دستگاه: Cy Flow Space
 شرکت سازنده: Partec
کشور سازنده: آلمان 
 نرم افزار: Flomax
 
 
نام دستگاه: Real Time PCR
مدل دستگاه:  6Plex
 شرکت سازنده: Qiagen
کشور سازنده: آلمان
 
 
نام دستگاه: PCR
مدل دستگاه:  Express
شرکت سازنده: Thermo
کشور سازنده: انگلستان
 
 
نام دستگاه: (HPLC (Uv-vis Detector
مدل دستگاه:  LC-6A
 شرکت سازنده: Shimadzu
کشور سازنده: ژاپن
 
 
نام دستگاه: (HPLC (Fluorescence Detector
مدل دستگاه:  LC-10A
 شرکت سازنده: Shimadzu
کشور سازنده: ژاپن
 
نام دستگاه: IR
مدل دستگاه:  IR-470
 شرکت سازنده: Shimadzu
کشور سازنده: ژاپن
 
 
نام دستگاه:Fluorescence Microscope 
مدل دستگاه:  Axioskop 2 plus
 شرکت سازنده: Ziess
کشور سازنده: آلمان
 
نام دستگاه:Invert  Microscope 
مدل دستگاه:  Axiovert 25
 شرکت سازنده: Ziess
کشور سازنده: آلمان
 
 
نام دستگاه:Invert Fluorescence Microscope 
مدل دستگاه:  TS100
 شرکت سازنده: Nikon
کشور سازنده: ژاپن
 
نام دستگاه: نانودراپ
مدل دستگاه:  2000C
 شرکت سازنده: Termo
کشور سازنده: امریکا 
 نرم افزار:  Nanodrop 2000
 
نام دستگاه: فریز درایر
مدل دستگاه: Alpha 1-2 Lo Plus
شرکت سازنده: Christ
کشور سازنده: آلمان
 
 
نام دستگاه: ترازو (حساس)
مدل دستگاه: Genius-ME
 شرکت سازنده: Sartorius 
کشور سازنده: آلمان 
دقت : صدم میلی گرم
 
 
نام دستگاه: فریزر-70
مدل دستگاه:  MDF-U581 
شرکت سازنده: SANYO
کشور سازنده: ژاپن 
 
 
نام دستگاه: فریزر -70
مدل دستگاه: 6485 - GFL
شرکت سازنده: GFL
کشور سازنده:  آلمان
 
نام دستگاه: آب مقطر دیونایزر
مدل دستگاه:  Nano pure infinity 
شرکت سازنده: Barnstead
کشور سازنده: امریکا
 
 
نام دستگاه: Concentrator
مدل دستگاه:  5301
 شرکت سازنده: Eppendorf
کشور سازنده: آلمان
 
 
نام دستگاه: هموژنایزر التراسونیک
مدل دستگاه:  UHP- 100 
شرکت سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت
کشور سازنده: ایران