لزوم توسعه و تداوم یادگیری ترکیبی و الکترونیکی

 

 معاونت فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران در راستای تحقق هدف توسعه و تداوم یادگیری ترکیبی و الکترونیکی و با استناد به دستورالعمل آموزش ترکیبی مصوب شورای سیاستگذاری آموزش ترکیبی مورخ ۲۹/‏۰۵/‏۱۴۰۱، در نیمسال جاری نیز تمهیدات فناورانه را لحاظ و زیر ساخت های لازم را در قالب سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (ایلرن) فراهم نموده است.

راهنماها و اطلاعات لازم جهت بهره برداری بهینه از سامانه ایلرن به شرح زیر می باشد :

معاونت فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران