سمینار دانشجویان بیوشیمی نیمسال اول سمینار دانشجویان بیوشیمی نیمسال اول

تاریخ

سمینار دهنده اول

سمینار دهنده دوم

۱۲ آبان ۹۸

شمالی سمیرا

یک روش جدید برای پایداریMicroRNA Mimics 

Fa En

فرشید سجاد

 مسیر سیگنالینگ mTOR و ارتباط آن با متابولیسم سلولی / اختلالات 

 Fa ,  En

۱۹ آبان ۹۸

زمانیان ملیکا

تنظیم استخوانزایی سلولهای بنیادی مزانشیمی توسط پروتئین آرژنین متیل ترنسفراز ۳ (PRMT3) از طریق افزایش بیان mir-3648

 Fa  , En

حجت حمیدرضا

آپوپتوز کارآمد نیازمند تقویت بازخورد سیگنال‌های می‌باشد ۷ و۳ بالادست آپوپتوز توسط کاسپاز 

 Fa  , En

۲۶ آبان ۹۸

منوچهریان پریسا

اختلال در ساختار کروموزومی لوکوس cox2، سلول های سرطان ریه را به پرتودرمان حساس می‌کند. 

Fa ,  En

سرداری مریم

ترمیم چین وچروک پوست و ریزش مو در موش با احیای عملکرد میتوکندری 

Fa ,  En

۳ آذر ۹۸

صارمی پور انیتا

مهار بدخیمی و تهاجم گیلوبلاستوما مولتی فرم توسط mir-340-5p با هدف قرار دادنBcl-w و Sox2 

 Fa  , En

کرم پورقبچاق زهرا

القای آپاپتوز و سرکوب آنژیوژنز توموری در سلولهای سرطان سینه سه‌گانه منفی Triple Negative Breast Cancer Cells با مهار انتقال مس

Fa  , En

۴ آذر ۹۸

انبارکی افروز

تجمع آلفا- سینوکلئین بر اثر اختلال در مسیر­های تجزیه پروتئین و آپاپتوز در موش سالخورده به دلیل فقدان پروتئین LRRK2 

Fa ,  En

مددی زهرا

تنظیم واگرای تمایز نورونی توسط کاسپازهای ۲ و ۹ 

Fa ,  En

۱۰ آذر ۹۸

مهدوی مهر محسن

تحویل پروتئینها با حفظ عملکرد آنها به درون سیتوپلاسم نورونها توسط  نانوذرات پلیمری 

Fa  , En

صمدیه سمیرا

طراحی سامانه دارو رسانی همزمان سیسپلاتین و ژن اتوفاژی مبتنی بر پپتید به منظور کاهش مقاومت دارویی در برابر شیمی درمانی 

Fa  , En

۱۷ آذر ۹۸

علیان فاطمه

ارتباط کاهش استروژن با تغییرات مورفولوژیک هیپوکمپ مغز در مراحل اولیه یائسگی  موش 

Fa ,  En

ال علی سها

 شناسایی و مکان یابی ترکیبات سیستم اندوکانابینوئید در بیضه انسان بالغ

Fa ,  En

۲۴ آذر ۹۸

خطیبی شهیدی فدورا

پاسخ استرس اکسیداتیو فعال شده در سرطان باعث ایجاد وابستگی اتصال دارویی بر روی اسیدآمینه های غیر ضروری خارجی می شود 

 Fa  , En

حسینی جعفری مهرناز

 
Fa  , En


۱ دی ۹۸

الیاسی ابلی پریسا

القای آپوپتوز در سلو لهای سرطانی از طریق هد ف قرار دادن عملکرد جانبی آنزیم آلدولاز 

Fa  En

رسولیان مسعود

رسم ساختار پروتئین تاو در بیماری آلزایمر با استفاده از روش میکروسکوپی کرایو- الکترون 

Fa En 

۸ دی ۹۸

نادری بنی رامین

ﻫﻢ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺘﺎ را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آﺳﺘﺮوﺳﯿﺖ ﻣﻮﺷﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  

Fa  , En

بصیری داشکسن زینب

تعدیل متابولیسم سلول میزبان توسط اثر مهارکنندگی  

Fa  , En

۱۵ دی ۹۸

ارزیابی پوسترها

علیجانی نجوا

آماده سازی سلول های بنیادی مزانشیمی برای کاربرد بالینی با استفاده از کشت کوتاه مدت در شرایط هیپوکسی فیزیولوژیک 

Fa En