برنامه‌ی سمینارهای گروه بیوشیمی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

استاد درس سمینار: سرکار خانم دکتر سیدعربی

Text Box: University of Tehran برنامه‌ی سمینارهای گروه بیوشیمی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

ساعت برگزاری

سخنران

تاریخ

شناسایی سرطان بر پایه اپتامر های جی کوادروپلکس

Cancer detection based on G-Quadruplex aptamers

14:00-14:40

محمدجواد جدیدی

 

pdf

1402/02/10

 

رویکرد های جدید در طراحی دارو در عصر پزشکی شخصی

New approaches in Drug design in the era of personalized medicine

15:20 -14:50

بنیامین مشهدی

 

pdf

فارماکوژنومیک: استفاده از  اطلاعات ژنومی در پزشکی شخصی برای بهینه سازی درمان دارویی

Pharmacogenomics: using genomics in precision medicine to optimize drug therapy

15:55 -15:25

فاطمه گرجی

 

pdf

نقش IFT27 و ضرورت پروتئین‌های همراه آن برای باروری مردان

The role of IFT27 and the essence of its partner proteins for male fertility

14:00-14:40

فائزه صادقی

 

pdf

1402/02/17

نقش ARL13B در تنظیم مسیر پیام‌رسانی shh و بروز سیلیوپاتی ها

The role of ARL13B in regulation of shh signaling and occurrence of ciliopathies

30: 15 -14:50

متین خان بیکی

 

pdf

تنظیم تولید ایزوفرم های مختلف پروتئین تاو در بیماری آلزایمر

Regulation of different isoform production of tau protein in Alzheimer's disease

16:10 -15:40

زهرا عینی زاده

 

pdf

اهمیت CPLANE و اجزایش در سرطان و سیلیوپاتی ها

Importance of CPLANE and its components in cancer and Ciliopathies

14:00-14:40

امیرحسین مهقانی

 

pdf

1402/02/24

نقش آپولیپوپروتئین E در بیماری آلزایمر

The role of apolipoprotein E in Alzheimer's disease

15:20 -14:50

رویا حریرچی

 

pdf

حافظه اپیزودیک: مروری بر تئوری و جنجالات کنونی

Episodic memory: a review on current theories and controversies

15:55 -15:25

سید علیرضا حسینی

شیروانی

pdf

بررسی اثر روایح گوناگون در جلوگیری از فیبریلاسیون پروتئین تاو و آلفا-سینوکلئین

Exploring the effects of different aromas in preventing tau and alpha-synuclein protein fibrillation

14:00-14:40

یونس فیض‌الله

 

 

Pdf

1402/03/02

مکانیسم نوروپاتی محیطی دیابتی، عوامل ایجاد کننده و نقش BMP5 در درمان آن

Mechanism of diabetic peripheral neuropathy, causative factors and the role of BMP5 in its treatment

15:20 -14:50

مریم کریمی

 

 

Pdf

نقش هایاندورفین؛ یک نوروپپتید اپیوئید درون زا

The roles of β-endorphin; an endogenous opioid neuropeptide

15:55 -15:25

عاطفه صالحی

 

Pdf

شخصی سازی درمان سرطان با استفاده از توالی یابی ژنومی

Personalized onco-genomics

14:00-14:30

امیرحسین توحیدی

Pdf

1402/03/07

نقش چپرون های مولکولی در جلوگیری از تاخوردگی نادرست و تجمع پروتئین های مرتبط با بیماری های تحلیل برنده عصبی

The role of molecular chaperones in preventing protein misfolding and aggregation related to neurodegenerative diseases

15:05 -14:35

عارف بهاروند

 

 

Pdf

بیوشیمی انتقال دهنده های عصبی مرتبط با اعتیاد

Biochemistry of neurotransmitters related to Addiction

15:40 -15:10

احمدرضا غفاری

 

Pdf

تاثیر tagهای ادغامی در ارتقاء بیان پروتئین های نوترکیب

The impact of fusion tags on improving recombinant protein production

14:00-14:40

سروناز مرادی

 

Pdf

1402/03/21

استفاده از پزشکی شخصی در دیابت: از تشخیص تا درمان

Using personalized medicine in diabetes: from diagnosis to treatment

15:20 -14:50

سهیلا زنگویی

 

Pdf

 

 مکان برگزاری: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، طبقه سوم، سالن آمفی تئاتر