دوره های آموزشی زمستان سال ۱۴۰۰

 

  برنامه‌های دوره‌های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا-نیمسال اول ۱۴۰۰

نرم افزارهای مورد نیاز: https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101

لینک ورود به کارگاه https://vroom.ut.ac.ir/ibbclab

پخش زنده کارگاه آزمایشگاه مرکزی IBB

 

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

 

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

 

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه‌ 

لینک دانلود کارگاه‌

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران


لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران

 

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه تهران