غلامحسین ریاضی 
دکتری تخصصی بیوشیمی – دانشگاه تگزاس آمریکا
شماره تماس :02166956980

 پست الکترونیک :E-ghriazi@ut.ac.ir                                                 

 

                                                                                                                                                                            

 

نام و نام خانوادگی :  غلامحسین ریاضی

سال تولد : 19/12/1323

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی دانشگاه تگزاس آمریکا

ملیت : ایرانی

زبان : فارسی - انگلیسی -  آلمانی 

 

 

ردیف

عنوان کامل مقاله

نویسنده (گان)

نام و شماره نشریه

شماره شروع و پایان صفحات

تاریخ انتشار

1

Distribution and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Northern Persian Gulf as Indicated by Kinetic and Thermodynamic Criteria

P. Eghtesadi, G. Riazi, M. Taghikhani, S. O. Ranaei Siadat

Bull. Environ. Contam. Toxicol.( 69)

704-711

2002

2

Acetylchlinesterase as a biomarker for detection of aquatic pollution :a study of substrate inhibitiob problem

S. O. Ranaei, Riazi GH,M Sadeghi,L.S Chang,S.R Lin, P. Eghtesadi,A.A Moosavi Movadehi

Marin Enviromental Research (54)

847

2002

3

Biomarkers: Biochemical Tools of Marine and Environmental Impact Assessment

Eghtesadi- Araghi , P., Riazi, Gh., Sheikholeslami , M.R.,Mohebbi , A ., Ranaiee Siadat,O., Zommorodian,H.,Shokri,M.R

Ocenography

L9-L14

 1999

4

Evidence against tublin oligomer dissociation to tubulin dimmer at assembly temperatures

 

Barton JS, Riazi GH

 

Biochemical Biopys Acta 12;705(1)

 

8-11

 

1982 Jul

5

 

Evidence for two growth steps in microtubule polymerization

 

Barton JS, Riazi GH

 

Biochemical Biophys Acta 3; 630(3)

392-401

1980 Jul

 

مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی ـ پژوهشی داخلی 

 

 

عنوان کامل مقاله

نویسنده (گان)

نام و شماره نشریه

شماره شروع و پایان صفحات

تاریخ انتشار

1

Application of Ethanol Permeability in synaptosomes as a New Method for Toxicity Assessment of poly Aromatic Hydrocarbons.

 

P.Eghtesadi Araghi.Gh.Riazi and S.O.Ranaei Siadat

 

Iranian Biomedical journal 4(4)

 

October 2000

 

2

Assay of structure and Ultra structure of Tropane Alkaloides Biosynthesis in Datura stramonium L.

 

A.Iranbakhsh, A.Majd  and Gh.Riazi

 

Iranian Biomedical journal 4(4)

 

October 2000

 

3

Assay of the time and Location of Tropine Alkaloides Biosynthesis in Datura Stramonium L.

 

A.Iranbakhsh,A.Majd,Gh.Riazi and A.Haidary

Iranian Biomedical journal 4(4)

 

October 2000

 

4

Study of the Effect of Electric,Magnetic and Elctromagnetic field on Activity of Sodium Potasium Pump of Mice Brain

 

N.Mahdavi,Gh.Riazi,M.Shabazi Moghadam and A. Ebrahimpour

Iranian Biomedical journal 4(4)

 

October 2000

 

5

Effect of Cobra Venom Cardiotoxins on Synaptosomal Acetylcholinestrase Activity

 

S.O.Ranaei Siadat,Gh.Riazi, P.Eghtesadi Araghi  ,M.Sdaeghi, L.S.Chang, S.R.Lin, A.A.Moosavi Movahedi

Iranian Biomedical journal 4(4)

 

October 2000

 

 

مقاله های چاپ شده در مجموعه خلاصه مقاله های همایشهای بین المللی 
 

 

عنوان کامل مقاله *

سخنران  (سخنرانان)

عنوان همایش

زمان برگزاری همایش (سال؛ماه؛روز)

نام کشور

1

Mechanism of substrate inhibition of synaptosomal acetylcholinesterase

Ranaei-Siadat, S.O, Riazi, G.H, Sadeghi, M., Chang, L.S., Lin, S.R.,
Eghtesadi-Araghi, P., Hakimelahi, G.H., Moosavi-Movahedi, A.A.

Special Workshop "Multidisciplinary Aspects of Learning"

17-19 January 2002

Paris, France

2

Study on the acetylcholinesterase peripheral site as therapeutic target for Alzheimer

disease

 

S. O. Ranaei-Siadat, G. H. Riazi, M. Sadeghi, L. S. Chang, S. R. Lin, P. Eghtesadi-

Araghi, G. H. Hakimelahi, A. A. Moosavi-Movahedi

 

XIXth International Winter Meeting

of the Swiss Society of Neuropathology

 

March 21-24, 2002

 

 

Switzerland

 

3

Detection of  transgenic wheat by use of Molecular markers

S.O Ranaei-Siadat ,GH Riazi, F Mokhtari ,H Fallahi

First International Wheat Congress

Dec 7-10

2002

IRAN

4

Permeability Changes in Membranes of Central Nervous System in

Response to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

 

P Eghtesadi-Araghi, G H Riazi, S O Ranaei-Siadat, H Zomoorodian

 

11th International Symposium on International Symposium on

Pollutant Responses in Marine Organisms

 

10-13th

July 2001

 

Plymouth, UK

5

Acetylcholinesterase as a Biomarker for Detection of Aquatic Pollution:

Study of the Substrate Inhibition Problem

 

S O Ranaei-Siadat, G H Riazi, P Eghtesadi-Araghi, M Sadeghi, L S Chang, S R

Lin, A A Moosavi-Movahedi

 

11th International Symposium on International Symposium on

Pollutant Responses in Marine Organisms

 

10-13th

July 2001

 

Plymouth, UK

6

Effect of electric, Magnetic and electromagnetic fields on Na+/K+ ATPase of mouse brain

N.Mahdavi

G.H Riazi

M Shahbazi Moghadam

A.Ebrahim Pour

18th International Congress
of Biochemistry and Molecular Biology

 

16-20 July 2000

England

7

Qualitative and quantitative studies on some proteins and toxins transport across the blood-air barrier in cultured alveolar epithelial cell monolayer

A Ebrahim Pour

GH Riazi

B.Sh Behboodi

N mahdavi

Pre-doctoral Meeting, 18 December 2000

Biochemical Society

University of Sussex

 

Tuesday 19 December 2000

England

8

Use of Effect of polycyclic aromatic Hydrocabons on the synaptosomal membrane permeability as a biomarker

P Eghtesadi-Araghi, G H Riazi, S O Ranaei-Siadat, H Zomoorodian, M.R Sheikoleslami

 

27th annula aquatic toxicity workshop

October 1-4 2000

Canada

9

Disapearance of substrate inhibition of the  membrane bound acetylcholinesterase by cardiotoxin

S O Ranaei-Siadat, G H Riazi, P Eghtesadi-Araghi, M Sadeghi, L S Chang, S R

Lin, A A Moosavi-Movahedi

 

27th annula aquatic toxicity workshop

October 1-4 2000

Canada

 

مقاله های کامل چاپ شده در مجموعه خلاصه مقاله های همایشهای داخلی 
 

 

عنوان کامل مقاله *

سخنران  (سخنرانان)

عنوان همایش یا مجموعه مقاله ها **

زمان برگزاری همایش (سال؛ماه؛روز)

نام شهر

1

بررسی ساختمان و فراساختمان سلولهای بیوسنتز کننده آتروپین (ایریوبلاست ها) در گیاه شاهبیزک و اثر برخی عوامل بر میزان تولید آن در این گیاه

 

علیرضا ایران بخش. دکتر احمد مجد. دکتر غلامرضا ریاضی

چهارمین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

30-27 مهر 1376

بابل

6

تجزیه بیولوژیکی هیدروکربن های نفت خام توسط سودوموناس SP

فیروز ابراهیمی. غلامحسین ریاضی

چهارمین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

30-27 شهریور 1376 

بابل

7

پیشنهاد روشی جدید برای تعیین سمیت هیدروکربنهای چند حلقه ای آروماتیک

اقتصاد عراقی پیمان. ریاضی غلامحسین. رعنایی سیادت سیدامید

اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران

 

28-27 دیماه 1379

 

، تهران

8

بررسی اثرات عصاره گزنه در کاهش قند خون و شناسایی ماده مؤثره آن.

 

دکتر محمد خانی. دکتر غلامحسین ریاضی. مسعود شبانی دومولا. میترا کریمایی

چهارمین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

30-27 شهریور 1376 

بابل

9

بررسی اثر میدانهای الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی بر فعالیتNa+/K+ ATPase مغز موش سوری

 

نازلی مهدوی. دکتر غلامحسین ریاضی. دکتر مرتضی شهبازی مقدم. افشین ابراهیم پور

اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران

 

28-27 دیماه 1379

 

، تهران

10

تکثیر گیاه ارکیده میلتونیا (Miltonia sp.) به عنوان یک گیاه زینتی از طریق کشت بافت

دکتر علیرضا ایرانبخش  ، دکتر غلامحسین ریاضی  ، مصطفی عبادی  ، ضیاء علاءالدینی

اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران

18 و 19 بهمن 1379

مشهد

11

نقش تکنیک های کشت سلول و بافت در تولید نیمه صنعتی برخی مواد مؤثره دارویی

 

دکتر علیرضا ایرانبخش ، دکتر احمد مجد  ، دکتر غلامحسین ریاضی

اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران

18 و 19 بهمن 1379

مشهد

12

ررسی زمان و جایگاه بیوسنتز الکالوئیدهای تروپانی در گیاه تاتوره

 

علیرضا ایرانبخش  . غلامحسین ریاضی  . احمد مجد  . سیامک حیدری

اولین کنگره بیوشیمی بیوفیزیک ایران

28_27 دیماه سال 1379

 

تهران

13

بررسی ساختمان و فراساختمان سلولهای بیوسنتز کننده الکالوئیدهای تروپانی در گیاه تاتوره

 

علیرضا ایرانبخش. احمد مجد. غامحسین ریاضی

 

اولین کنگره بیوشیمی بیوفیزیک ایران

28_27 دیماه سال 1379

 

تهران

14

بررسی اثرمِِیدانهایالکترومغناطیس در درمان بیماری الزایمر

ریاضی غلام حسین،شهبازی مقدم مرتضی،بحریریتو،مهدوی نازی، ابراهیم پورافشین

 

 

 

15

پیش بینی قدرت اتصالی ،توالی وساختار نواحیاتصالی پروتینهای تنضیم کننده بیان ژن(1:پروتینهای سرکوب کننده بیان ژن repressor)

 

هادی علیجانوندحمید، ریاضی غلام حسین، سواری شراره،رفیعی راد مریم،ناطق فصیحی طیبه،ابراهیم

پورافشین

 

 

 

 

16

دریچه ای به سوی زیحسگرهای عصبی میدانهای الکترومغناطیس

 

 

مهدوی نازلی،فرخی نیاآناهیتا ،ریاضی غلامحسین،شهبازی مقدم مرتضی ،رفیعی راد مریم،ناطق فصیحی طیبه،ابراهیم پورافشین

 

 

 

17

دریچه ای به سوی واکسنها وداروهای تنفسی

 

ابراهیم پور افشین ،ریاضی  غلام حسین ،شاهسون بهبودی بهروز،هادی علیجانوند حمید، ناطق فصیحی طیبه ، خرم نیا آناهیتا

 

 

 

 

18

کشت سوسپان سلولی گیاه تاتوره وبهینه سازی تولید آلکالوییدهای تروپانی

دکتر علیرضا ایران بخش .دکتر احمدمجد. دکتر غلامحسین ریاضی

 کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

2000 میلادی

 

مازندران

19

کشت بافت و سوسپانسیون سلولی جدا کشت های برگی گیاه تاتوره و بررسی توانایی بیوسنتز آلکالویید آتروپین در آن

احمد مجد  ، علیرضا ایرانبخش  ، غلامحسین ریاضی

هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

11- 9 شهریور 1378

 

کرمانشاه

20

بررسی ساختمان و فراساختمان سلولهای بیوسنتزکننده آتروپین (ایریوبلاست ها) در گیاه شاه بیزک (Atropa bellandonnal)  و اثر برخی عوامل محیطی بر میزان تولید آتروپین در این گیاه

 

علیرضا ایرانبخش . احمد مجد . غلامحسین ریاضی

ششمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

شهریور 1376

 

کرمان

21

تاثیر آنتروتوکسین B استافیلوکوکی (SEB)  بر ریه میمون گریوتس

غلامحسین ریاضی ، احمد میرزایی،شهر بانو عریان،غلامحسین واعظی

ششمین کنگره سم شناسی و مسمومیت های دارویی

25-27آبان 1378

اهواز

22

 روش تولید و شناسایی آنتروتوکسین B از کشت باکتری استافیلوکوکوس (SEB)

غلامحسین ریاضی ، احمد میرزایی،شهر بانو عریان،غلامحسین واعظی

سیزدهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

4-7 شهریور

اصفهان

23

بررسی تنظیمی سیناپتوزومها

غلامحسین ریاضی ،سیدامید رعنایی سیادت

چهارمین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

30-27 شهریور 1376 

بابل

24

تاثیر کاردیوتوکسین های سم مار کبری بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز

سید امید رعنایی غلامحسین ریاضی پیمان اقتصادی مهدی صادقی علی اکبر موسوی موحد چنگ ل لین

 

ااولین کنگره بیوشیمی بیوفیزیک ایران

27-28 دیماه 1379

تهران

25

بررسی نفوذ و اثر مواد  آلکیه کننده بر سیناپتوزم

غلامحسین ریاضی، پیمان اقتصادی ، سعید سمنانیان ، محمد تقی خانی

 

ااولین کنگره علوم اعصاب ایران

1375

تهران

26

بررسی میزان جذب ایمینوگلوبین G ،انسولین و آنتروپین سولفات بر سیستم تنفسی موشهای صحرایی بالغ بدنبال تجویز استنشاقی دوزهای مختلف هر یک

غلامحسین ریاضی  ،غلامحسین واعظی

دوازدهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

15-18آبان 1374

تهران

27

اثر گاز خردل بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

کاظم پریور، غلامحسین ریاضی  ،عبدالحسین شیرویی

یازدهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

27-30 اردیبهشت 1372

تبریز

28

بررسی اثرات گاز خردل گوگردی (دی کلرو دی اتیلن سولفید ) بر روی آنزیمای کبدی طحالی

محمد فضیلتی ،محمد تقی خانی ،غلامحسین ریاضی

کنگره بین المللی پزشکی گازهایشیمیایی  جنگی در ایران

23-26 خرداد 1367

مشهد

29

اولین مراحل در تجزیه بیولوژیکی مواد شیمیایی جنگ در ایران

جبار م ، غلامحسین ریاضی ، ابولفضل نظریان

کنگره بین المللی پزشکی گازهایشیمیایی  جنگی در ایران

23-26 خرداد 1367

مشهد

30

 اثرا کاهش گاز خردل گوگرد بر روی فعالیت ایزو آنزیمهای هگزوکیناز ، غلظت گلیکوژن و تغییرات مورفولوژیکی سلولهای کبدی در رت

محمد فضیلتی ، محمد تقی خانی ،غلامحسین ریاضی

اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

28-30 اردیبهشت 1370

تهران

31

تاثیر اکسایم ها (توگسوگونین و پرولیدوکسایم ) در مسمویت های حاصل از تابون GA

ناصرملک نیا ، غلامحسین ریاضی، ،غلامعلی نادری ، ظهیر محمد حسن، محمد تقی خانی

اولین کنگره سراسری بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

28-30 اردیبهشت 1370

تهران

32

سم زدایی عوامل شیمیایی با استفاده از آنتی بادی

محمد تقی خانی ،غلامحسین ریاضی ، محمد حسین صنعتی ، محمد موذنی ، ظهیر محمد حسن

نهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

25-28 اردیبهشت ماه 1368

تهران

33

سمیت  واکنش گاز خردل با پروتئین های پلاسما و ادرار

غلامحسین ریاضی ، اردری قوجوق ، محمد تقی خانی ، عباس صمدی کلخوران

نهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

25-28 اردیبهشت ماه 1368

تهران

34

دوباره فعالسازی استیل کولین استراز اریترو سیت انسانی مهار شده توسط تابون با اکسایم ها در in vitro

ناصرملک نیا ، غلامحسین ریاضی، ، نا صر توسلی ، سوسن اردستانی غلامعلی نادری ، ظهیر محمد حسن، محمد تقی خانی

نهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

25-28 اردیبهشت ماه 1368

تهران

35

تعیین LD 50 و بررسی تاثیر گاز خردل بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در بافتهای  چشم ، روده و کبد  ماهی کپور نابالغ

شهر بانو عریان  ، غلامحسین ریاضی، پیمان روستائیان

دهمین کنگره فیزولوژی فارماکولوژی ایران

18-21 آذر ماه 1370

اهواز

36

تجزیه بیولوژیکی دی کلرو دی اتیلن سولفید ( گاز خردل ) توسط کشت خالص باکتری seudomonas Fluorescens

جعفر موسوی ، غلامحسین ریاضی

سمینار اثرات جنگهای شیمیایی بیولوژیکی بر انسان ، محیط زیست و جامعه

23-24 آذر ماه 1371

تهران

37

بازیابی آنزیم استیل کولین استراز مهار شده به عامل عصبی تابون توسط ترکیبات اکسایم

ناصرملک نیا ، غلامحسین ریاضی، غلامعلی نادری ، ظهیر محمد حسن، محمد تقی خانی

سمینار اثرات جنگهای شیمیایی بیولوژیکی بر انسان ، محیط زیست و جامعه

23-24 آذر ماه 1371

تهران

 

 تولید دانش فنی                                                                                                                                                                             

ردیف

عنوان دانش فنی

محل انجام

فعالیت

تاریخ انجام

اسامی همکاران بترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

شروع

پایان

1

 

ساخت آزمایشگاهی بیوپلاستیک پلی لاکتیک اسید

 

شهرک صنعتی فریمان

1385

1386

غلامحسین ریاضی

فرزاد مختاری

سعید کریما

2

 

تولید پایلوت کازئینات شیر

 

شهرک صنعتی فریمان

1386

1387

غلامحسیم ریاضی

سعید کریما

3

فورمولاسیون ژل نرم گلیسریزیک اسید از ریشه شیرین بیان

 

 

داروسازی دانا

1385

1387

غلامحسین ریاضی

فرزاد مختاری

طاهره جاودانی