دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا


        

لینک دسترسی به دوره های آموزشی زمستان ۱۴۰۰

لینک دسترسی به دوره‌های آموزشی نیمه اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه‌های دوره‌های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا-نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 نرم افزارهای مورد نیاز

 

   
   

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه (هراتی-حسینی)

لینک ضبط شده کارگاه (هراتی-حسینی)

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک ضبط شده کارگاه

   
   

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک ضبط شده کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک ضبط شده کارگاه

   
      لینک ضبط شده کارگاه
   
    لینک ضبط شده کارگاه لینک ضبط شده کارگاه
   
    لینک ضبط شده کارگاه لینک ضبط شده کارگاه
   
    لینک ضبط شده کارگاه لینک ضبط شده کارگاه
   
    لینک ضبط شده کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

   
   

لینک ضبط شده کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

   
   

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

   
   

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

   
   

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

   
   

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک ضبط شده کارگاه

لینک دانلود کارگاه