دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی

دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی


به نام خدا

خلاصه‌ای از سخنرانی جناب آقای دکتر موسوی موحدی دبیر کل دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

دبیرخانة مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی، دومین همایش راهکارهای توسعة فرهنگ صنعتی را با همکاری دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگی اکو در روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ در محل آن سازمان در تهران برگزار کرد. در این همایش یک‌روزه ۱۵ سخنرانی در محورهای زیر برگزار شد. دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی، دبیرکل دبیرخانة پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نیز در این همایش با موضوع صنعت زیست‌الگو و زیست‌سازگار سخنرانی داشتند. ایشان ضمن تشکر از برگزار کنندگان دومین همایش توسعه فرهنگ صنعتی و اشاره به دیدگاه متفاوت دانشمندان حوزه علوم پایه به موضوع صنعت، یاد آور شدند فرهنگ صنعتی به تنهایی چیز خوبی نیست و ضروری است این فرهنگ سازی بر مبنای توسعه پایدار و سلامت بازنگری شود. از نظر ایشان یک کشور پیشرفته ، یک کشور صنعتی نیست بلکه کشوری است سالم و سلامت نه صرفاً از منظر جسمی بلکه از نظر روح و روان، سلامت اجتماعی و معنوی. در واقع سلامت روح و روان، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی معیارهای مهمی است که یک کشور را بدل به کشوری پیشرفته می‌کند. ایشان تأکید کردند که صنعت نیاز ماست اما بایدتعدیل شود و اگر چنین اتفاقی نیفتد با وضعیت کنونی یعنی زمین زیر فشار(Earth Under Pressure) روبرو خواهیم شد. این نکته‌ای است که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است که آنچه فساد و خرابی در خشکی و تری رخ داده است از ثمره دست ساخت انسانی است. ایشان همچنین تصریح کردند که صنعت خوب صنعتی است که از چرخه علم می‌گذرد و در غیر این صورت آنچه حاصل می‌شود خوب نخواهد بود. از نظر جناب آقای دکتر موسوی موحدی نکته مهم دیگر توجه به اهمیت موضوع زیست سازگاری است . یعنی چیزی که به وجود می‌آید برای همه موجودات، انسان،محیط زیست و تنوع زیستی مخاطره آمیز نباشد. بنابراین ضروری است صنعت از علم به وجود آید و با علم نیز کنترل شود. ایشان همچنین بیان کردند که کشوری که در علوم پایه و بنیادی مقتدر نباشد به طور قطع نمی‌تواند از صنعتی اصیل و مفید برخوردار شود و به طور قطع به صنایع مونتاژ رو خواهد آورد. پیشرو بودن کشورهای صنعتی و احتیاج و وابستگی بسیاری از کشورها به آنها نیز قطعاً به دلیل برخاستن صنایع آنها از علوم پایه و بنیادی است. نکته دیگری که ایشان اشاره نمودند اهمیت موضوع زیست الگو و زیست سازگاری در صنایع و ضرورت حرکت به سوی صنعت زیست الگو است. ایشان بیان داشتند آنچه مشخص است در این عالم همه چیز مهیا و در جای خود ساخته شده است به گونه‌ای که بشر فقط با علم قادر به کشف آن یا الگوبرداری از آن است و خود به شخصه چیزی را نمی‌تواند از عدم ایجاد نماید. پرواضح است صنعت زیست الگو و نسل آخر فناوری‌ها در حوزه علوم و فناوری زیست الگو که براساس مکاشفه انسان در طبیعت و موجودات شکل می‌گیرد، جزو صنایع پیشرو است. بنابراین، اینکه ما از ذهن خود هر آنچه مایل باشیم بسازیم کار درستی نیست و دراین راستا می باید از هستی الهام گیریم. در واقع سرمایه گذاری بر مبنای علم و فن برخاسته از هستی، مهمترین آغاز برای بحث فرهنگ سازی صنعتی است و ضروری است آغاز و گسترش آن بر مبنای هستی شناسی صورت پذیرد.

در ادامه جناب آقای دکتر موسوی موحدی بر اهمیت موضوع زیست سازگاری و ضرورت اعمال سنجش‌هایی برای محصولات صنعتی و ضرورت بررسی آنها از منظر دوستی با طبیعت و سمی و مخرب نبودن برای محیط زیست و مسائل جامعه، تنوع زیستی، میکروارگانیسم ها و گیاهان تأکید کردند زیرا تمام این موارد مستقیماً حیات انسان و موجودات زنده را هدف قرار خواهد داد. بنابراین بحث زیست سازگاری بحث مهمی خواهد بود که در فرهنگ سازی برای صنعت می باید به طور قطع دیده شود. آخرین نکته مورد اشاره جناب آقای دکتر موسوی موحدی، موضوع ضرورت تعدیل صنعت و فناوری با اصلاح سبک زندگی است. ایشان ضمن بیان اهمیت بدون تردید سبک زندگی در حفظ سلامت فرد و جامعه و پیوند آن با علوم مختلف، از تشکیل مؤسسه ای در این حوزه در دانشگاه تهران به نام مؤسسه مطالعات سبک زندگی و سلامت خبر دادند.

در این همایش جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی رئیس مرکز مدیریت صنعتی و جناب آقای دکتر محمد مهدی مظاهری رئیس مؤسسه فرهنگی اکو سخنرانی داشتند و به مبحث دیدگاه‌های خود پرداختند. لازم به ذکر است تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانة پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، سازمان مدیریت صنعتی و مؤسسه فرهنگی اکو منعقد شده است که یکی از موارد آن برگزاری همایش و کارگاه‌های مشترک است و این همایش بر مبنای این تفاهم نامه برگزار شده است.

 

فایل سخنرانی جناب آقای دکتر موسوی موحدی در مراسم دومین همایش فرهنگ صنعتی