اطلاعیه تسلیت دانشمند برجسته استاد دکتر غلامحسین حکیم الهی

اطلاعیه تسلیت دانشمند برجسته استاد دکتر غلامحسین حکیم الهی


هوالحق

بدینوسیله فقدان دانشمند برجسته استاد دکتر غلامحسین حکیم الهی استاد وابسته مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران را به استحضار همگان میرساند.

دکتر غلامحسین حکیم الهی استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز بودند که زمینه تحقیقاتی ایشان شیمی آلی حیاتی بود و ایشان یکی از بنیانگذاران اصلی راه اندازی دوره دکترا در دهه 1360 در کشور بودند که از بخش شیمی آغاز شد.

فقدان این استاد بزرگ را به خانواده ایشان و دانشگاهیان به ویژه شیمیدانان تسلیت می گوئیم

 

روابط عمومی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک