مراسم معارفه آنلاین دانشجویان ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

مراسم معارفه آنلاین دانشجویان ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹