Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

دومین همایش انسان شناسی زیستی

دومین همایش انسان شناسی زیستی


 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم، دومین همایش " انسان شناسی زیستی"، به همت دانشکده زیست شناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بیست و دوم آبانماه ۱۳۹۶ در آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد. سخنرانان این همایش دکتر دومینیک گریمو اروهDr. Dominique Grimaud-Herve) )، دکتر اولین ایر Dr. Evelyne Heyer))، دکتر سلین بن (Dr. Celin Bon) و دکتر ژیل بریون (Dr. Gilles Berillon) از پژوهشگران مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه (CNRS) بودند که به ترتیب از روند کارهای می‌دانی برای گردآوری نمونه‌ها و استقرار آنها در موزه‌ها و کلکسیون‌ها، از اهمیت مطالعات DNA باستانی در پیگیری خاستگاه‌های انسان و مطالعات تبارزایشی و نیز تکامل راه رفتن دوپایی صحبت کردند. دو تن از سخنرانان همچنین نتایج پژوهش‌های خود در آفریقا و آسیای مرکزی را در چارچوب بحث‌های سمینار ارائه کردند.
 
این همایش در چارچوب طرح تحقیقاتی موسوم به جندی شاپور انجام گرفته است که با همکاری گروهی از انسان شناسان فرانسه از CNRS و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران حدود دو دهه است که جریان دارد. یکی از ثمره‌های این همکاری تقریباً بیست ساله در قلمرو انسان شناسی زیستی پیشنهاد تأسیس این رشته در دوره کارشناسی ارشد از سوی دانشکده زیست شناسی بوده است که پس از تصویب در سطح دانشگاه و وزارت علوم، دانشگاه تهران در مهرماه ۱۳۹۷ اولین دوره دانشجویان را پذیرش خواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در این سمینار سخنرانی کوتاهی در خصوص انسان­شناسی زیستی ارائه و پیشنهادی برای همکاری مشترک تحقیقاتی برای آینده نزدیک مطرح نمودند.