دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا


       

لینک دسترسی به دوره‌های آموزشی زمستان ۱۴۰۰

لینک دسترسی به دوره‌های آموزشی نیمه اول سال ۱۴۰۱

لینک دسترسی به دوره‌های آموزشی نیمه دوم سال ۱۴۰۱

لینک دسترسی به دوره‌های آموزشی نیمه اول ۱۴۰۲

برنامه‌های دوره‌های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا-نیمه دوم سال  ۱۴۰۲

 نرم افزارهای مورد نیاز

 

      لینک دانلود کارگاه لینک دانلود کارگاه لینک دانلود کارگاه لینک دانلود کارگاه لینک دانلود کارگاه لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه

 

لینک کارگاه روی سامانه بیان دانشگاه

لینک دانلود کارگاه