جلسه معارفه نودانشجویان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

جلسه معارفه نودانشجویان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک