conference...

conference...


 

در تاریخ ۲۶ بهمن ماه جلسه بنیاد حامیان دانشگاه تهران با حضور حامیان وخیرین بزرگوار در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک تشکیل شد. مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران مشهور به آی بی بی یک مرکز پیشرفته تحقیقاتی و آزمایشگاهی در زمینه بیوشیمی، بیوفیزیک، بیو انفورماتیک در سطح ملی و بین المللی می‌باشد. پیشرفت علم به ویژه علوم تجربی و علوم زیستی وابسته به ابزار دقیق اندازه گیری و آزمایشگاه‌های پیشرفته علمی-تحقیقاتی و سرورهای پیشرفته برای پردازش داده‌های علمی حجیم است. در این جلسه نیاز به بازسازی دستگاه‌ها و ابزار دقیق اندازه گیری تحقیقاتی آزمایشگاه‌های تجهیزات عمومی و سرور علوم محاسباتی مطرح شد و این موضوع مورد توجه حامیان ارجمند قرار گرفت و قرار بر این شد که این پیشنهاد مورد حمایت مالی بزرگواران قرار گیرد. از بنیاد حامیان دانشگاه تهران و حامیان و خیرین گرانسنگ بمناسبت امعان نظر ویژه به بازسازی دستگاه‌های تحقیقاتی برای پیشبرد پایان نامه‌ها و امور تحقیقاتی دانشجویان و پژوهشگران تشکر و قدردانی می‌نماید مطمئناً این حمایت موجب رشد و گسترش مرزهای دانش در ایران و جهان خواهد شد.