...انعقاد تفاهم نامه

...انعقاد تفاهم نامه


عنوان خبر:

انعقاد تفاهم نامه راه اندازی و توسعه مرکز جامع مطالعات راهبردی زیست شناسی سامانه‌ای بین مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متن خبر:

در جلسه‌ای که در روز سه شنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه و با حضور آقایان دکتر موسوی موحدی ریاست مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، دکتر زرقی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر حائری قائم مقام ریاست این دانشگاه، دکتر مقدم نیا عضو فرهنگستان علوم پزشکی، و اساتیدی از گروه بیوانفورماتیک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، تفاهم نامه راه اندازی و توسعه مرکز جامع مطالعات راهبردی زیست شناسی سامانه‌ای رسماً به امضا دو مرکز رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه که پس از نشست‌های مقدماتی فیمابین تنظیم شده است، فراهم کردن زمینه‌ای برای بررسی و حل مسائل حوزه پزشکی با کمک علوم پایه و مدلسازی بیماری‌های پیچیده با کمک روش‌های زیست شناسی سامانه‌ای می‌باشد. رویکرد زیست شناسی سامانه‌ای امکان ایجاد یک نگاه فراگیر و شبکه ای به پدیده‌های زیستی و بیماری‌های پیچیده را به وجود می‌آورد. در این جلسه مقرر شد که علاوه بر یک طرح پژوهشی که به طور مشترک توسط محققین دو مرکز اجرا می‌شود، دو محور تحقیقاتی توسط کارگروه‌های مشترک تدوین شود و چندین پروژه تحقیقاتی ذیل آنها به انجام رسد. همچنین مقرر شد تا از تعدادی پژوهشگر پسادکترای بین المللی و داخلی، با توانایی‌های برجسته علمی و از هر دو گروه پزشکی و علوم پایه جهت همکاری در مرکز جامع مطالعات راهبردی زیست شناسی سامانه‌ای دعوت به عمل آید. این پژوهشگران، تحت راهنمایی اعضا علمی برجسته هردو دانشگاه به انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی مرتبط با محورهای تحقیقاتی تعریف شده خواهند پرداخت.