جمشید داوودی

          دانشیار - بیوشیمیست

          تلفن تماس : 0216666969190
              
  پست الکترونیک:
 jdavoodi@ut.ac.ir