نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تاخوردگی و پایداری پروتئین، دانشگاه علوم پایه زنجان، ۱۵- ۱۳ آبان ماه ۹۶

در افتتاحیه سومین همایش "تاخوردگی و پایداری پروتئین" که دردانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در ۱۰-۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد، استاد دکترعلی اکبرموسوی موحدی رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفزیک، دانشگاه تهران و رئیس انجمن بیوشیمی فیزیک ایران در مورد ارزش و اهمیت حدواسط ها در تاخوردگی پروتئین سخنرانی ویژه نمودند. ایشان موارد زیر را در خصوص اهمیت تاخوردگی پروتئین ها مطرح نمودند:
 
پروتئین ها مسئول همه وظایف در زندگی سلولی هستند و به عنوان ماشین ملکولی زندگی می باشند؛ انعطاف پذیری پروتئین، ساخت ماشین های زیستی را امکان پذیر می سازد؛ سوال اصلی در اشتباه تاخوردگی پروتئین ها مسئله حدواسط ها هستند؛ حدواسط ها انواع بحرانی در روند اشتباه تاخوردگی پروتئین ها هستند که منجر به تجمع و بیماری ها می شوند؛ اندرکنش ماده فعال سطحی با پروتئین به ما کمک می کند تا پیش ساختار و پیش جایگاه ونیروهای حیاتی به منظور به دام انداختن حدواسط ها در تاخوردگی و باز شدن پروتئین تشخیص داده شود؛ مواد فعال سطحی به طور مستقیم به پروتئین ها متصل می شوند و این یک مزیت مهم محسوب می شود؛ حداواسط ها در تاخوردگی پروتئین در زمان های بسیار کوتاه اتفاق می افتد (مانند فمتو، آتو، زپتو ثانیه) و سریع تشکیل شده و از بین می روند. موضوعات مطرح شده فوق ریشه و اساس فهم و درک بیماری ها به ویژه بیماری های ساختاری پروتئین می باشد که قبل از بالینی شدن می تواند قابل تشخیص توسط دانشمندان شود. بالینی شدن بیماری توسط پزشک تشخیص داده می شود. امروز در کشور های پیشرفته علمی بعضی از بیماری ها از جمله سرطان می تواند مراحل اولیه قبل از بالینی شدن توسط علوم بنیادی تشخیص داده شود تا به حالت بالینی تبدیل نشود. این سخنرانی مورد استقبال همگان قرار گرفت.
 
تهیه کننده خبر:
پروین اباذری دانشجوی دوره دکترا بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفزیک، دانشگاه تهران
بودند.